دنیای صورتی

گاهــی لازمــه

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آدما گاهی لازمه

چند وقت کرکره شونو بکشن پایین

یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن :

کسی نمرده

فقط دلم گرفتهآدم هـا بــرای هــم سـنگ تمـام مـی گـذارند

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه...

آنجا که در میان خاک خوابیدی؛

"سنگ تمام" را می گذارند و می روند ...!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

کافیسـت سـر بــه زیــر باشـی

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

گرگ شده اند اینروزها ...

کافی است سر به زیر باشی

با بره اشتباهت میگیرند

خیز برمیدارند برای دریدنت ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

در پی دلیـلی اســت که ببخشـد ما را

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خالق من "بهشتی" دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛

و "دوزخی" دارد، به گمانم کوچک و بعید؛

و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ...

"دکتر علی شریعتی"

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

معــجزه ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خدایا

من اینجا دلم سخت معجزه میخواهد

و تو انگار

معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا ...!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

گول دنـــیا را مخــور ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

گول دنیا را مخور...!

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

یادمـان باشــد ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

یادمان باشد!

هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم

قامت یه‌ نفرو خم میکنه ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

لنــگه هــای چــوبــی درب حیــاطمـان

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

لنگه های چوبی درب حیاطمان؛

گرچه کهنه اند و جیرجیر می کنند؛

ولی خوش به حالشان که لنگه ی هم اند.

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

نمــاز دو نفــره

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خـــدایا

دلم هوس یک نماز دو نفره کرده است ...

فقط من باشم و تو !!!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

مــا دیگــر فقــیر نیســتیم

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خداروشکر ما دیگر فقیر نیستیم

دیروز پزشک روستا گفت:

چشمان پدرم پر از آب مروارید است!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

گـرگ صفــتان

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

نــه صدایش را "نــازک" میکــرد ...

و نــه دستــانش را "آردی"

از کجــا بایــد به گرگ بودنش شک میکــردم؟!!!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

مـا دیگـر فقــیر نیســتیم

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آنگاه که غرور کسی را له می کنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
میخواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟
بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آهسـته رد شـو

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی،

آهسته رد شو 

غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

اشــتبــاه ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

وقتی همه با من هم عقیده می شوند،

تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام!!!

اسکار وایلد

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خوشبخـتی یافتـنی نیســت...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید...
دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

سـخت اسـت

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

سخت است فهماندن چیزی به کسی که

برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

احمد شاملو

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آنـجا ببـر مـرا

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

آنجا ببر مرا که شرابم نبرده است.

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

نــان دادن کــار مــردان اســت...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

تجربه ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

نـخنـد !

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می‌چیند
و به تو می‌گوید ارباب، نخند!

به پسرکی که آدامس می‌فروشد و تو هرگز نمی‌خری، نخند!
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می‌رود
و شاید چندثانیه کوتاه معطلت کند، نخند!

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه پیراهنش جمع شده نخند!

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

وجـدان ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

متاسفانه بعضی ها هستند که :

بی غذا، دو ماه دوام می آورند ؛

بی آب، دو هفته ؛

بی هوا، چند دقیقه ؛
و امــــا
بی "وجـــدان"، خـیلی ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

شـکسـته تـرینـم ...

گروه اینترنتی ایران ناز ، www.irannaz.info

اگــر ...

اگر گناه وزن داشت؛

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،
و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم...
تاريخ ۱۳٩٢/٧/۱۱سـاعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ نويسنده سارا نظرات ()
яima